sren
Nevladino i neprofitno
udruženje
Osnovano
2012. godine
Okupljamo preko
25 članova

Misija i Vizija

Biogas Udruženje

Udruženje Biogas je nevladino  i neprofitno udruženje, osnovano 2012. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i podsticanja proizvodnje i upotrebe biogasa kao obnovljivog izvora energije.

Veći broj investitora biogasnih postrojenja, projektanata i izvođača radova su se udružili i formirali Udruženje Biogas.

Cilj Udruženja

Podsticanje proizvodnje i upotreba oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini. 

Misija Udruženja

Da kroz organizovani način štiti interese zainteresovanih u ulaganja u biogasna postrojenja. 

Vizija Udruženja

Imamo nameru da ostvarimo svoje ciljeve kroz kontakte sa Ministarstvima, odgovarajućim javnim preduzećima nadležnim za ovu oblast, kao i sa odgovarajućim institucijama koje se bave ekologijom. 

Naše udruženje okuplja preko 30 članova

Udruženje Biogas je danas reprezentativno udruženje koje okuplja preko 30 članova koji u svom posedu imaju elektrane na biogas od čega je aktivno više od 9,6 MW ali i druge institucije i kompanije koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom tehnologijom ili planiraju izgradnju biogasnih elektrana. Takođe među članovima Udruženja Biogas nalaze se proizvođači opreme, konsultanti, naučnici, političari itd. Širok spektar članova doprinosi Udruženju sadašnju poziciju kao pouzdan glas onih koji donose odluke. Udruženje Biogas igra aktivnu ulogu u političkim odlukama i pitanjima u vezi sa obnovljivim izvorima energije.

Ciljevi Udruženja su podsticanje proizvodnje i upotrebe oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini, podsticanje proizvodnje i upotrebe biogasa, podsticanje i afirmacija efikasne potrošnje energije, afirmacija proizvodnje biogasa i njegove upotrebe za proizvodnju energije, lobiranje kod nadležnih organa radi poboljšanja legislativnog okvira za proizvodnju, promet i upotrebu biogasa.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito preduzima sledeće aktivnosti kao što su:

 – Organizacija prezentacije, seminara, obrazovanih putovanja, kontinuiranih obrazovanih kurseva, panel diskusije i konferencije na temu proizvodnje i upotrebe biogasa, naučne aktivnosti i istraživanja u sferi proizvodnje i upotrebe biogasa, obrazovanje i informisanje javnosti u sferi  proizvodnje i upotrebe biogasa;

– Zaštita životne sredine, posebno sa aspekta upotrebe izvora energije prijateljski nastrojenih prema prirodi;

– Razvoj odnosa sa nacionalnim i internacionalnim partnerima iz Udruženja;

– Kao i saradnja i razmenjivanje znanja u sferi proizvodnje i upotrebe biogasa, da organizuje lokalne programe kojim bi pomogla ostvarivanje ciljeva Udruženja;

– Da omogući i garantuje neophodne ljudske i finansijske resurse za efikasno delovanje i dostizanje ciljeva, održavanje odnosa sa drugim organizacijama sličnih ciljeva, izdavanje literature i obrazovano orijentisanih dodatnih mateijala, baziranih na ciljevima i aktivnostima Udruženja;

– Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave podsticanjem proizvodnje i upotrebe biogasa.
Osnovna misija ovog Udruženja je da kroz organizovani način štiti interese zainteresovanih u ulaganja u biogasna postrojenja, da predloži zakonodavcu i izvršnoj vlasti prilagođavanje zakona i Uredbe realnim uslovima u našoj zemlji. Takođe, zadatak udruženja je i da na najbrži i najlakši način izvrši transfer tehnologije u našu zemlju kroz kontatke sa sličnim udruženjima u Evropi, kao i sa odgovarajućim seminarima i drugim načinima nastupa edukuje zainteresovane u investiranje u ovu oblast. Naša vizija je da ovo ostvarimo kroz kontakte sa Ministarstvima energetike, poljoprivrede kao i sa odgovarajućim javnim preduzećima nadležnim za ovu oblast kao što su EPS i sa odgovarajućim institucijama koje se bave ekologijom. Strategija da ovo realizujemo se zasniva na neposrednim međusobnim kontaktima između investitora, izvođača i pomenutim ustanovama kao i učešće na sajmovima, seminarima i javnim tribinama.

U proteklom periodu od osnivanja Udruženja Biogas aktivno se radilo sa institucijama Vlade Republike Srbije na izmenama postojeće zakonske regulative koja uređuje rad biogasnih elektrana kao i izmeni sistema podsticajnih mera. U tom kontekstu je Udruženje u saradnji sa „Ecofys“ i uz podršku IFC-a uradilo detaljnu Studiju koja je značajno doprinela da se izvrše izmene podsticajnih mera i unapredi celokupna pravna regulativa koja uređuje oblast obnovljivih izvora energije. Takođe, očekujemo da i potrošnja toplotne energije iz ovakvih postrojenja bude stimulisana. Nadamo se da ćemo kao udruženje uspeti da se dobro organizujemo i iznesemo naše jasne i argumentovane zahteve.