Partneri Udruženja Biogas

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

01. rudarstvo; energetiku, strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; inspekcijski nadzor u oblasti rudarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

02. energetiku; energetsku politiku i planiranje razvoja energetike u oblasti električne energije, prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; strategiju i politiku energetske bezbednosti, izradu godišnjih i srednjoročnih programa energetske bezbednosti i obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; obavezne i druge rezerve energenata; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnja, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; obnovljive izvore energije; zaštitu životne sredine i klimatske promene u oblasti energetike; koordinaciju poslova u vezi sa investicijama u energetiku; inspekcijski nadzor u oblasti energetike, kao i druge poslove određene zakonom.

03. strategiju i politiku razvoja prirodnih resursa; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; izradu programa istražnih radova u oblasti prirodnih resursa i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Fachverband Biogas e.V.

Nemačko Biogas Udruženje Fachverband Biogas e.V, nastalo je 1992. godine kada su se njegovi osnivači sastali na Erich Holz farmi i doneli odluku o organizovanom nastupu.

Na tom prvom sastanku bilo je prisutno 17 ljudi i oni se smatraju osnivačima nemačkog Biogas Udruženja.

Prvi Upravni odbor činili su Erich Holz i Rajner Gansloser, poljoprivrednici, zatim inženjeri Ervin Koberle i Gert Beck, kao i zaposleni u GTZ-Hajnc-Piter Mang. Za prvog predsednika izabran je pionir biogasa Ervin Koberle. Doneti akt o obnovljivim izvorima energije (EEG) doneo je konačni proboj za korišćenje biogasa u Nemačkoj.

Paralelno sa porastom biogasnih postrojenja, rastao je i broj članova Udruženja i učesnika na sastancima. U 2006. zvanično je bilo 2000 članova u Hanoveru, a 2011. godine 4000 članova u Nirnbergu. Nemačko biogasno udruženje sada zapošljava više od 40 ljudi, u glavnoj kancelariji u gradu Freising, u gradskoj kancelariji u Berlinu, kao i u pet regionalnih kancelarija.

Godišnje konferencije su postale praksa, kako u Nemačkoj i Evropi, tako i u celom svetu.

European Biogas Association

EBA je osnovana u februaru 2009. Godine i vodeća je evropska asocijacija u oblasti biogasa i proizvodnje biometana pokrivajući anaerobnu digestiju i industriju gasifikacije.

Misija EBA je aktivna promocija razvoja održivosti proizvodnje biogasa, kao i proizvodnje biometana i njegovo korišćenje u Evropi.

EBA povezuje širok spektar različitih institucija, zvaničnih nacionalnih organizacija, naučnih instituta i kompanija.

U 2016-toj godini EBA broji više od 80 članova iz cele Evrope, a uspostavila je i saradnju sa biogas udruženjima iz celog sveta.

Deutsche Gesellschaft fur InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Nemačka međunarodna saradnja sa Republikom Srbijom započela je 2000. godine I od tada GIZ ima svoje predstavništvo u Beogradu.

Danas GIZ u Sribji ima čak 165 zaposlenih, od kojih čak 125 zaposlenih čine državljani Republike Srbije.

U ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), GIZ podržava napore Srbije da se približe standardima EU i u tom cilju je sprovođenje programa i projekata u sledećim prioritetnim oblastima:

  1. održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje,
  2. demokratija,
  3. civilno društvo i javna uprava,
  4. javne infrastrukture (energija i voda).

Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih discioplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo.

FTN je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 60 godina.

Od snivanja, 1960. godine Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovan na uspešnim rezultatima naučno-istaraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi.

Tokom vremena Fakultet je prema uočenim poterebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse.