Envigas Alfa d.o.o.

Envigas Alfa d.o.o.
 • MB: 20910852
 • Adresa: Zelena dolina bb
 • Tip elektrane: elektrana na biogas
 • Naziv elektrane: Envigas Alfa
 • Opština: Kanjiža
 • Lokacija: Martonoš
 • Instalisani električni kapacitet: 800 kW
 • Instalisani toplotni kapacitet: 800 kW
 • Osnovno gorivo: biogas
 • Supstrat: silaža, stajnjak, ostaci poljoprivrednih proizvoda
 • Broj proizvodnih jedinica: 1
 • Početak rada: 11.12.2018.