Novi član Udruženja Biogas Srbija

Novi član Udruženja Biogas Srbija

Sa ponosom predstavljamo novog člana Udruženja Biogas Srbija - Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (UNSPMF) je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u zemlji u pogledu ostvarenih rezultata u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu u oblasti fundamentalnih nauka (hemija, biologija, fizika, zaštita životne sredine, geografija), matematika i računarstvo. Prirodno-matematički fakultet je već godinama, kao kredibilan partner, prisutan u nacionalnim, a sve više u međunarodnim istraživačkim i inovacionim projektima (https://www.pmf.uns.ac.rs/en/research/projects/ ). Posvećeno i kompetentno osoblje čini UNSPMF prepoznatim po svojoj izvrsnosti, odgovornom istraživanju i inovacijama, kao i posvećenosti društvenoj odgovornosti, promociji nauke i stvaranju mladih stručnjaka otvorenog uma. U okviru UNSPMF-a, Katedra za zaštitu životne sredine preko 40 godina sprovodi značajna istraživanja u oblasti zaštite životne sredine. Istraživači sa ove katedre učestvuju u realizaciji brojnih projekata, od kojih izdvajamo projekte koji se fokusiraju na remedijaciju zemljišta, primenu ugljeničnih materijala (kao što su biougalj, anaerobni digestat, kompost i dr.) u zemljištu u cilju remedijacije i poboljšanja kvaliteta zemljišta: TwinSubDyn, ReNBES i Phy2Climate.