O nama

Udruženje Biogas Srbija

Udruženje Biogas Srbija je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano u martu 2012. godine sa ciljem da okupi kompanije koje su planirale izgradnju prvih biogasnih instalacija u Srbiji.

Osnоvni motiv okupljanja bio je ostvarivanjе ciljeva iz oblasti razvoja i podsticanja proizvodnje i upotrebe biogasa kao obnovljivog izvora energije.

Danas je Udruženje Biogas Srbija reprezentativno udruženje koje okuplja oko 50 članova, u čijem posedu je preko 30 elektrana na biogas, sa ukupnim instalisanim kapacitetom preko 30 MW, ali i druge institucije i kompanije koje su direktno ili indirektno povezane sa ovom tehnologijom ili planiraju izgradnju biogasnih elektrana. U saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, Udruženje intenzivno radi na stručnom usavršavanju svojih članova, u segementu korišćenja obnovljivih izvora energije i upravljanju biogas postrojenjima.

Udruženje Biogas Srbija je aktivni partner nemačkog udruženja Fachverband Biogas e.V. kao i član evropske biogasne asocijacije EBA – European Biogas Association.

Misija Udruženja Biogas Srbija

Podsticanje proizvodnje i upotrebe oblika energije koji su prijateljski nastrojeni prema životnoj sredini.

Udruženje se aktivno zalaže, kako za podsticanje proizvodnje biogasa i upotrebe biogasa za proizvodnju energije, tako i za što efikasniju potrošnju energije.

Značajno je i zalaganje Udruženja Biogas Srbija za zaštitu interesa zainteresovanih za ulaganje u biogasna postrojenja.

Misija Udruženja, u ovom segmentu, je da predloži zakonodavcu i izvršnoj vlasti prilagođavanje zakona i Uredbe realnim uslovima u našoj zemlji, kao i da na najbrži i najlakši način izvrši transfer tehnologije u našu zemlju kroz kontatke sa sličnim udruženjima u Evropi i kroz edukaciju zainteresovanih za investiranje u biogas industriju.

Vizija Udruženja Biogas Srbija

Primarna vizija je jačanje i stabilizacija biogas sektora u Srbiji, kroz podršku i osnaživanje svojih članova.

Iako je rad na osnaživanju biogas sektora u Srbiji veoma dugotrajan proces, koji podrazumeva mnogo rada, zalaganja i dobro planiranih aktivnosti, Udruženje je u svom dosadašnjem radu učinilo značajne pomake u tom pravcu, istovremeno praveći ambiciozne planove za vreme koje dolazi.

Udruženje ima jasnu viziju i gleda daleko u budućnost, dok aktivno deluje u sadašnjosti. U cilju ostvarivanja svoje vizije Udruženje radi na jačanju svojih članova, pre svega kroz obezbeđivanje neophodnih informacija i znanja koja su im potrebna u radu.

Neophodno je istaći da rad na jačanju biogas sektora u Srbiji ne bi bio moguć bez saradnje i podrške resornog ministarstva, kao i javnih preduzeća nadležnih za oblast energetike, ali i institucija koje se bave ekologijom.

Ciljevi Udruženja Biogas Srbija

1. Proaktivna komunikacija na relaciji članovi – Udruženje
kao i redovno informisanje članova o novostima, tehnologijama, stručnim skupovima i studijama koje im mogu biti od koristi u radu

2. Stručno usavršavanja članova
u segmentu korišćenja obnovljivih izvora energije, i upravljanju biogas postrojenjima, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama

3. Puna podrška članovima
u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srbije

4. Prenošenje iskustva
koje poseduju kompanije čija postrojenja već rade, novim članovima koji planiraju da grade postrojenja

5. Obezbeđivanje kontakata
neophodnih za poslovanje članova

6. Konsultacije članova
u vezi sa odabirom teholoških rešenja, korišćenja sirovina i odabirom modela finansiranja projekta

Aktivnosti koje Udruženje Biogas Srbija preduzima
u skladu sa postavljenim ciljevima

Organizacija seminara, prezentacija, obrazovnih putovanja, kurseva, panel diskusija i konferencija na temu proizvodnje i upotrebe biogasa

Izdavanje literature i obrazovano orijentisanih dodatnih materijala baziranih na ciljevima i aktivnostima Udruženja

Podsticanje naučnih aktivnosti i istraživanja u sferi proizvodnje i upotrebe biogasa

Podsticanje odgovornog ponašanja prema životnoj sredini, posebno sa aspekta upotrebe izvora energije prijateljski nastrojenih prema prirodi

Obezbeđivanje neophodnih ljudskih i finansijskih resursa za efikasno delovanje i dostizanje ciljeva

Informisanje javnosti o novostima u biogas sektoru, kao i upoznavanje javnosti o značaju biogasa sa aspekta zaštite životne sredine

Razvoj odnosa sa nacionalnim i internacionalnim partnerima

Dokumentacija Udruženja Biogas