Partneri Udruženja Biogas Srbija

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike

Ministarstvo rudarstva i energetike obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

01. rudarstvo; energetiku, strategiju i politiku razvoja rudarstva; izradu bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina; izradu programa istražnih radova u oblasti osnovnih geoloških istraživanja koja se odnose na održivo korišćenje resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; inspekcijski nadzor u oblasti rudarstva, kao i druge poslove određene zakonom.

02. energetiku; energetsku politiku i planiranje razvoja energetike u oblasti električne energije, prirodnog gasa, nafte i derivata nafte; energetski bilans Republike Srbije; naftnu i gasnu privredu; strategiju i politiku energetske bezbednosti, izradu godišnjih i srednjoročnih programa energetske bezbednosti i obezbeđivanja materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; obavezne i druge rezerve energenata; bezbedan cevovodni transport gasovitih i tečnih ugljovodonika; proizvodnju, distribuciju i snabdevanje toplotnom energijom; nuklearna energetska postrojenja čija je namena proizvodnja električne, odnosno toplotne energije, proizvodnja, korišćenje i odlaganje radioaktivnih materijala u tim objektima; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; obnovljive izvore energije; zaštitu životne sredine i klimatske promene u oblasti energetike; koordinaciju poslova u vezi sa investicijama u energetiku; inspekcijski nadzor u oblasti energetike, kao i druge poslove određene zakonom.

03. strategiju i politiku razvoja prirodnih resursa; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; izradu programa istražnih radova u oblasti prirodnih resursa i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; izradu bilansa rezervi podzemnih voda, normativa i standarda za izradu geoloških karata, kao i druge poslove određene zakonom.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

strategiju i politiku razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije; analizu proizvodnje i tržišta poljoprivrednih proizvoda; bilanse poljoprivredno -prehrambenih proizvoda i sistem robnih rezervi osnovnih poljoprivredno -prehrambenih proizvoda; uređenje zajedničkog tržišta, mere tržišno – cenovne politike, strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje; predlaganje sistemskih rešenja i mera zaštite pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; proizvodnju agrarnih inputa za poljoprivrednu i prehrambenu industriju, proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, etanola, duvana i proizvoda od duvana i prehrambenih proizvoda; kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih proizvoda, vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića, voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih nektara, voćnih sokova u prahu, mineralnih voda, etanola, duvana i proizvoda od duvana u unutrašnjem i spoljnom prometu; ruralni razvoj; zemljoradničko zadrugarstvo; stručne poljoprivredne službe; sistem tržišnih informacija u poljoprivredi; proizvodnju, certifikaciju i kontrolu kvaliteta i prometa semena i sadnog materijala; priznavanje i zaštitu sorti bilja i rasa domaćih životinja; očuvanje i održivo korišćenje biljnih i životinjskih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu; stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekata iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavlja i poslove državne uprave koji se odnose na: upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave, kao i druge poslove određene zakonom.

Fachverband Biogas e.V.

Nemačko Biogas Udruženje Fachverband Biogas e.V, nastalo je 1992. godine kada su se njegovi osnivači sastali na Erich Holz farmi i doneli odluku o organizovanom nastupu.

Na tom prvom sastanku bilo je prisutno 17 ljudi i oni se smatraju osnivačima nemačkog Biogas Udruženja.

Prvi Upravni odbor činili su Erich Holz i Rajner Gansloser, poljoprivrednici, zatim inženjeri Ervin Koberle i Gert Beck, kao i zaposleni u GTZ-Hajnc-Piter Mang. Za prvog predsednika izabran je pionir biogasa Ervin Koberle. Doneti akt o obnovljivim izvorima energije (EEG) doneo je konačni proboj za korišćenje biogasa u Nemačkoj.

Paralelno sa porastom biogasnih postrojenja, rastao je i broj članova Udruženja i učesnika na sastancima. U 2006. zvanično je bilo 2000 članova u Hanoveru, a 2011. godine 4000 članova u Nirnbergu. Nemačko biogasno udruženje sada zapošljava više od 40 ljudi, u glavnoj kancelariji u gradu Freising, u gradskoj kancelariji u Berlinu, kao i u pet regionalnih kancelarija.

Godišnje konferencije su postale praksa, kako u Nemačkoj i Evropi, tako i u celom svetu.

European Biogas Association

EBA je osnovana u februaru 2009. Godine i vodeća je evropska asocijacija u oblasti biogasa i proizvodnje biometana pokrivajući anaerobnu digestiju i industriju gasifikacije.

Misija EBA je aktivna promocija razvoja održivosti proizvodnje biogasa, kao i proizvodnje biometana i njegovo korišćenje u Evropi.

EBA povezuje širok spektar različitih institucija, zvaničnih nacionalnih organizacija, naučnih instituta i kompanija.

U 2016-toj godini EBA broji više od 80 članova iz cele Evrope, a uspostavila je i saradnju sa biogas udruženjima iz celog sveta.

Deutsche Gesellschaft fur InternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Nemačka međunarodna saradnja sa Republikom Srbijom započela je 2000. godine I od tada GIZ ima svoje predstavništvo u Beogradu.

Danas GIZ u Sribji ima čak 165 zaposlenih, od kojih čak 125 zaposlenih čine državljani Republike Srbije.

U ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), GIZ podržava napore Srbije da se približe standardima EU i u tom cilju je sprovođenje programa i projekata u sledećim prioritetnim oblastima:

  1. održivi ekonomski razvoj i zapošljavanje,
  2. demokratija,
  3. civilno društvo i javna uprava,
  4. javne infrastrukture (energija i voda).

Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je visokoškolska i naučnoistraživačka ustanova čija misija je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih discioplina i transfer stečenih znanja u privredu i društvo.

FTN je jedna od najsavremenije organizovanih visokoobrazovnih institucija u regionu sa tradicijom dugom 60 godina.

Od snivanja, 1960. godine Fakultet tehničkih nauka je posvećen ostvarenju svoje misije zasnovan na uspešnim rezultatima naučno-istaraživačkog rada i njihovoj primeni u praksi.

Tokom vremena Fakultet je prema uočenim poterebama privrednog okruženja, kao i aktuelnim potrebama društva, razvio studijske programe, koji obrazuju studente za postojeće i nastupajuće tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme, razvijajući pri tom uporedo i sopstvene, kompetentne ljudske i prirodne resurse.

Privredna komora Srbija

Privredna komora Srbije (PKS) je zakonom definisana organizacija privrednih subjekata. Sa tradicijom od 165 godina, PKS okuplja privredu Srbije u jedinstven sistem, sektorski i regionalno.

Članovi PKS su privredna društva, grupisana u sektore poljoprivrede, industrije i usluga, koji se uže grupišu u 18 granskih udruženja. U okviru mreže od 16 regionalnih privrednih komora i komore glavnog grada, omogućuje se stručna podrška i efikasno zastupanje interesa privrede po regionima. Kroz rad predstavništava u više evropskih zemalja, glavnih spoljnotrgovinskih partnera, poseban značaj daje se internacionalizaciji poslovanja i međunarodnom povezivanju domaće privrede.

PKS zastupa interese i stavove članova učešćem u kreiranju zakona i drugih propisa važnih za poslovnu zajednicu; unapređuje ekonomsku saradnju sa inostranstvom; pruža informativno-analitičku podršku privredi; podstiče izvoznu aktivnost i uključivanje domaćih kompanija u međunarodne dobavljačke lance. Kroz povezivanje privrede i nauke podstiče se primena novih tehnologija i znanja u savremenom poslovanju i proizvodnji.

UNDP

UNDP se zasniva na spajanju Proširenog programa tehničke pomoći Ujedinjenih nacija, stvorenog 1949. godine, i Specijalnog fonda Ujedinjenih nacija, osnovanog 1958. godine. UNDP, kakvog ga sada poznajemo, osnovala je 1966. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija.

Kao vodeća agencija Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj, UNDP radi u 170 zemalja i teritorija na iskorenjivanju siromaštva i smanjenju nejednakosti. Pomažemo zemljama da razviju politike, veštine liderstva, partnerske sposobnosti, institucionalne sposobnosti i da izgrade otpornost za postizanje ciljeva održivog razvoja. Naš rad je koncentrisan u tri fokusne oblasti; održivi razvoj, demokratsko upravljanje i izgradnja mira i otpornost na klimu i klimatske promene.

Mandat UNDP-a je da okonča siromaštvo, izgradi demokratsko upravljanje, vladavinu prava i inkluzivne institucije. Zalažemo se za promene i povezujemo zemlje sa znanjem, iskustvom i resursima kako bismo pomogli ljudima da izgrade bolji život.