Pravna regulativa

Zakoni

Zakon o energetici

Zakon o efikasnom korišćenju energije

Zakon o upravljanju otpadom

Zakon o zaštiti životne sredine

Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije

Strateški dokumenti

Energetski bilans za 2022.

Nacionalni akcioni plan za koriscenje obnovljivih izvora energije

Strategija razvoja energetike do 2025.

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Strategije razvoja energetike

Saglasnost na izveštaj o strateškoj proceni

Energetski bilans za 2016.

Energetski bilans za 2017.

Brosura Energija u Srbiji 2013.

Uredba o utvrđivanju programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike za period od 2017 do 2023

Izveštaj o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike

Izveštaj o javnom uvidu u uredbu o utvrđivanju programa ostvarivanje strategije razvoja energetike

Izveštaj – javni uvid o strateškoj proceni uticaja programa ostvarivanja strategije razvoja energetike

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti geologije i rudarstva

Energetski bilans za 2019.

Uredbe

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa PP PPP i POIE

Uredba o podsticajnim merama

Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2017. godini

Uredba za utvrđivanje metodologije

Uredba o garanciji porekla

Uredba o minimalnim zahtevima energetske za postrojenja

Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2019