Šta je Biogas?

Proces nastanka biogasa

Biogas je mešavina gasova koja nastaje razlaganjem organske materije u uslovima bez prisustva kiseonika (anaerobnim uslovima). To je proces sličan procesu varenja u želucu krave i takav proces se naziva anaerobna digestija.
Proces nastanka biogasa može da se podeli u nekoliko, međusobno usklađenih faza:
⦁ Hidroliza
⦁ Acidogeneza
⦁ Acetogeneza
⦁ Metanogeneza

Elektrane na biogas su postrojenja u kojima se biogas proizvodi na efikasan način u kontrolisanim uslovima

Upotreba biogasa

Biogas može da se iskoristi za:
⦁ Spaljivanje (proizvodnja toplote)
⦁ Proizvodnju električne i toplotne (rashladne) energije u sklopu kogenerativnog postrojenja (CHP)
⦁ Za proizvodnju čistog metana (obogaćeni biogas)
Napomena: U Republici Srbiji još uvek ne postoji regulativa za proizvodnju čistog metana iz biogasa!

Proizvodnja i primena biogasa

Generisanje biogasa:
Biogas se generiše iz tečnog i čvrstog životinjskog stajnjaka, organskog otpada i/ili energetskih useva, u tehnološkom postupku koji se odvija u hermetički zatvorenom rezervoaru

Električna i toplotna energija:
Biogas se koristi za proizvodnju električne i toplotne energije

Biometan:
Dobija se prečišćavanjem biogasa

Postfermentorska masa
Kao ostatak od fermentacije dobija se đubrivo visokog kvaliteta